แนวทางการพัฒนา
เป็นยังไง ?

แนวทางการพัฒนาเป็นยังไง ?

เราตั้งใจอยากผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตรรม ใช้เทคโนโลยีสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศ และนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ประเทศไทยเราพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ จนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค นำประเทศชาติพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งในทุกด้าน และทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สร้างความอยู่ดีมีสุข สร้างเมืองน่าอยู่ สร้างอนาคตที่ดีให้คนไทยทุกๆคน

01.

แก้วิกฤตเศรษฐกิจ

สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

02.

รถไฟฟ้าในกรุงเทพ

ตั๋วร่วม 20 บาทตลอดสาย

03.

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

จีน-ไทย-สิงคโปร์

04.

เงินเดือนปริญญาตรี

25,000 บาท ขึ้นไป

05.

ค่าแรงขั้นต่ำ

600 บาท / วัน

06.

ยาเสพติด

ต้องหมดไป

07.

สถานที่สาธารณะ

ทุกแห่งมีไวไฟ

08.

สร้างแรงงาน

ทักษะสูง 20 ล้านตำแหน่ง

09.

ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกโรค

บัตรประชาชน รักษาฟรีทั่วประเทศ

10.

แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ผู้สร้างเนื้อสร้างตัว

11.

เพื่อไทยเป็นรัฐบาล ค่าแก๊ส ไฟฟ้า น้ำมัน

ลดลงทันที

Scroll to Top